KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA PROJEKTŲ, SKATINANČIŲ TAUTINIŲ MAŽUMŲ KULTŪRŲ PLĖTOTĘ, KONKURSĄ 2015 METAMS

KULTŪROS MINISTERIJA SKELBIA PROJEKTŲ, SKATINANČIŲ TAUTINIŲ MAŽUMŲ KULTŪRŲ PLĖTOTĘ, KONKURSĄ 2015 METAMS

Priimamos paraiškos šių kategorijų projektams finansuoti:

1. tautinių mažumų kultūros sklaida Lietuvoje ir užsienyje; 

2. tautinių mažumų vaikų ir jaunimo veiklos skatinimas;
3. tautinių mažumų kultūros paveldo ir jo kultūrinės vertės išsaugojimas;
4. tautinių mažumų šeštadieninių-sekmadieninių mokyklų veikla;
5. tautinės tolerancijos ugdymas ir kovos su rasizmu bei tautine diskriminacija skatinimas;
6. romų tautinės mažumos integracija ir tautinio tapatumo puoselėjimas.

Paraiškas daliniam finansavimui gauti (skiriama ne daugiau kaip 80 procentų visų projektui įgyvendinti reikalingų lėšų) nuo 2014 m. lapkričio 15 d. iki 2014 m. gruodžio 15 d. gali teikti Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti ne pelno siekiantys viešieji juridiniai asmenys, veikiantys tautinių mažumų kultūros srityje. Fizinių asmenų paraiškos nepriimamos.

Kartu su 2 paraiškos egzemplioriais būtina pateikti juridinio asmens, teikiančio paraišką, registravimo pažymėjimo kopiją bei įstatų (nuostatų) kopiją.

Projektui įgyvendinti numatomos išlaidos turi būti būtinos, pagrįstos ir realios.

Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo taisykles, paraiškos formą bei kitus dokumentus rasite: http://www.lrkm.lt.

2 paraiškos egzemplioriai su kitais dokumentais turi būti siunčiami Kultūros ministerijai adresu:

Kultūros ministerija, J.Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius.

Ant voko būtina nurodyti „Tautinių mažumų reikalų skyriui".
Pašto žymeklyje nurodyta data turi būti ne vėlesnė nei 2014 m. gruodžio 15 d.